Bestyrelsesvalg 2024

Torsdag den 30. maj 2024 holder KAB repræsentantskabsmøde.
På mødet skal der vælges:

 • 2 næstformænd for en 2-årig periode
 • 6 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
 • 3 suppleanter for en 1-årig periode
 • 1 bestyrelsesmedlem med bred interesse for og indsigt i samfundsforhold for en 2-årig periode
 • 1 bestyrelsesmedlem med bred interesse for og indsigt i samfundsforhold for en 1-årig periode

På denne side kan du se de opstillede kandidater og indsende dit eget kandidatur.

Arbejdsbeskrivelse for KAB’s bestyrelse

Opgaven

Som medlem af KAB’s bestyrelse repræsenterer du KAB’s øverste ledelse. KAB’s bestyrelse skal på kort bane sikre KAB som en veldrevet virksomhed og på den lange bane sikre udvikling og fremtidssikring af KAB. Som medlem af bestyrelsen har du sammen med den øvrige bestyrelse dermed ansvar for:

 • At KAB ledes og administreres inden for de gældende love og regler
 • At virksomheden drives effektivt og rationelt
 • At KAB’s midler anvendes korrekt

KAB’s bestyrelse

Bestyrelsen består af 21 medlemmer, herunder 15 valgt blandt boligorganisationerne via KAB’s repræsentantskab, 3 medarbejderrepræsentanter samt 3 eksterne medlemmer.

Bestyrelsen ledes af en formand og to næstformænd, som tilsammen udgør formandskabet. Bestyrelsen afholder en række årlige bestyrelsesmøder samt 1-2 seminarer.

Arbejdsform/vision

I KAB’s bestyrelse ønsker vi at være relevante og rammeskabende for hele KAB-Fællesskabet. Derfor lægger vi vægt på følgende i vores arbejde og arbejdsform, så vi kan skabe mest mulig værdi:

 • Vi har klare forventninger til os selv som bestyrelse:
  • Vi vil være orienteret mod fællesskabet
  • Vi ser KAB som en forretning
  • Vi bidrager konstruktivt med relevant viden og meninger
  • Vi stiller spørgsmål og udfordrer praksis
  • Vi søger viden og indsigt
    
 • Vi vil være transparente og inddragende:
  • Vi kommunikerer åbent om beslutninger
  • Vi går i dialog med KAB-Fællesskabet og finder nye veje til at inddrage beboerdemokratiet.
    
 • Vi vægter onboarding og uddannelse:
  • Vi lægger vægt på at nye og eksisterende medlemmer onboardes godt
  • Vi sikrer løbende uddannelse – både ud fra den enkeltes behov, men også fælles bestyrelsesudvikling og uddannelse/kompetenceudvikling
    
 • Vi arbejder for at fremme diversitet:
  • Vi har fokus på diversitet og sørger for at være inkluderende og lydhøre
  • Vi ser det som en kvalitet, at bestyrelsen er bredt sammensat og repræsenterer vores kunder bredt
    
 • Vi bygger på data og kvalitet:
  • Vi laver datadrevet ledelse og træffer beslutninger ud fra data og analyser
  • Vi udvikler KAB som en professionel forretning
  • Vi er tæt på direktionen og rådgiver ift. at eksekvere og drive KAB effektivt

Honorar

Med hvervet som bestyrelsesmedlem i KAB følger et årligt honorar på 49.942 kr. (2023-tal).


2 næstformænd

John Bøgelund Sørensen

Motivation for opstilling

Jeg skal hermed anmelde mit kandidatur til valget som næstformand. Jeg er næstformand i KAB samt formand for SAB og bestyrelsesmedlem i FFB.

Jeg genopstiller som næstformand til KAB’s bestyrelse, idet jeg fortsat ønsker, at være en del af formandskabet i KAB og være med til at præge den fortsatte udvikling af KAB som Danmarks største og bedste administrationsselskab.

Vi står overfor en række udfordringer i de kommende år:

 • Den fortsatte digitale udvikling
 • Udviklingen af beboerdemokratiet, Hvordan får vi engageret de yngre generationer
 • Hele drøftelsen om tag og fag - hvordan bevarer vi bedst og billigst vores ejendomme

Jeg har en række kompetencer, som jeg mener vil kunne bidrage til den fortsatte udvikling af KAB.

Steffen Morild

Motivation for opstilling

Jeg blev valgt første gang som næstformand i KAB maj 2019 og genopstiller igen som KABs ene næstformand.

Den almene sektor er under et stort og stigende pres i disse år og store ændringer er på vej: de forskellige bæredygtighedsdagsordener er ved at indfinde sig og kræver nytænkning inden it, bygningsdrift, renoveringer og nybyggeri – og beboerdemokrati.

Jeg vil gerne bidrage til at videreudvikle KAB under mottoet “skal man ændre noget fremover” ja, “så skal man gøre noget andet i dag end i går”. Både lokalt og centralt.

De muskler og udviklingskræfter, vi har i KAB-Fællesskabet skal bruges til sikre et hovedstadsområde med plads til alle – og udvikle beboerdemokratiet, så flere bliver engageret i de fælles beslutninger.

Jeg ved fra Boligforeningen 3B, at en stærk identitet er afgørende for et boligselskab.

KAB-Fællesskabet bliver nemlig kun stærkere af, at der er plads til forskellighed. Boligorganisationerne skal i videst muligt omfang selv definerer deres identitet.

Så lokale udfordringer i sidste instans bliver løst i beboerens konkrete dagligdag.

6 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer

Peter Heiberg

Motivation for opstilling

Jeg genopstiller til bestyrelsen, idet jeg meget gerne vil fortsætte arbejdet med at styrke beboerdemokratiet og beboerinddragelsen. Vi skal også arbejde på at beboere får kendskab til, hvilken rolle KAB har i forhold til deres boligsituation.

Glæder mig til det fortsatte arbejde i bestyrelsen.

Sara Elgaard

Motivation for opstilling

Jeg har altid boet i KAB siden jeg flyttede hjemmefra og har været formand i de 2 afdelinger jeg har boet i. Jeg er for nu Formand i Grundejerforeningen og medlem af organisationsbestyrelsen i Egedal Boligselskab, samt medlem i afdelingsbestyrelsen.

Jeg kan byde ind med et drive for at gøre KAB-fællesskabet så stærkt som muligt. Den almene boligsektor skal også styrkes, så beboerne bedre ved hvad de går ind til, hvem der er hvem og hvad de kan forvente.

Jeg repræsentere den del af de beboere, jeg desværre ikke ser så meget i bestyrelser i afdelingerne, det er de unge/voksne under 35 år. Vi udgør dem der flytter hjemmefra første gang, starter et nyt kapitel i livet og får gang i familieboligerne ude i det almene.

Jeg mener jeg kan byde ind med et nyt perspektiv og inkludere indsigt for 'os under 35' og være en teamspiller med resten af bestyrelsen. 

Mikkel Warming

Motivation for opstilling

Det stadig dyrere boligmarked i hovedstadsområdet skaber større ulighed, og mindre plads til mennesker med almindelige eller lave indkomster, andre steder end hos os almene. 

KAB-Fællesskabet har, som den største almene boligaktør, en central rolle. KAB skal både støtte og hjælpe den enkelte boligorganisation, og samtidig bruge hele vores samlede styrke til at skabe de bedste ramme for almene boliger. Lokalt og nationalt.

Beboerdemokratiet skal hele tiden udvikles, med fokus på at løfte livet socialt rundt omkring, og vi skal inspirere hinanden og få gode ideer på tværs. Samtidig skal vi udvikle KABs evne til at levere service, støtte i eks. byggesager og rammer for ejendomsdriften, så det bliver af (endnu) højere kvalitet.

Ole Lund Petersen

Motivation for opstilling

Arbejde for, at man har lige så meget fokus på byggeri af almene boliger uden for København. At de almene boligorganisationer ikke byder ind på et byggeri, før man har undersøgt om et lokalt boligselskab er interesseret.

Beboerdemokratiet skal udvikles, med fokus på fremtidens organisering og hvilke ansvarsområder en organisationsbestyrelse skal have.

KAB skal udvikle nogle retningslinjer for seniorbofællesskaber dvs. hvilke krav ønsker vi at stille, for at man kan kaldes et byggeri et seniorbofællesskab. Der er mange private aktører der bygger såkaldte seniorbofællesskaber hvor det eneste krav er alder.

Laurits Roikum

 • Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Nyelandshuse
 • Alder:
Motivation for opstilling

Jeg genopstiller til KAB´s bestyrelse med følgende fokuspunkter:

 • Beboerinddragelse gennem oplysning om den almene boligform
 • Styrkelse af beboerdemokratiet
 • Kurser målrettet til beboerdemokrater
 • Særboliger og sikring af en blandet beboersammensætning
 • Tolerance og rummelighed
 • En styrkelse af de grundlæggende værdier for den almene sektor
 • Samarbejde med alle relevante instanser, f.ex, kommune, myndigheder osv
 • Byggeri tilrettet specifikke behov - herunder bæredygtighed og sikring af tilgængelighed
 • Social ansvarlighed
 • Synliggørelse af KAB som administrator samt sikre at KAB lever op til administrationsaftaler der er indgået med de enkelte selskaber og sikre at KAB drives forsvarligt
 • Sikre at alle selskaber uanset størrelse føler sig repræsenteret

Susan Egede

Motivation for opstilling

Har boet alment i 30 år i Arresø boligselskab, siddet i organisationsbestyrelsen siden 2007 og har været formand de sidste 11 år i Arresø. For et år siden blev jeg også valgt som formand for Frederikssund boligselskab.

Jeg kan godt lide at være med hvor tingene sker, komme med ideer og se fremad. Går meget op i pas på huslejen, beboer/personale pleje, miljø/klima, byggeplaner, godt samarbejde med kommunerne, beboerdemokrati, selvom det er svært at få nye ind i bestyrelserne eller arbejdsgrupper.

Er uddannet social- og sundhedsassistent og nok derfor jeg går meget op i social velfærd. Det betyder meget for mig at vi er opmærksomme på de svært stillet beboere. Derudover er det også vigtigt at vores afdelinger fungerer, med de forskellige beboersammensætninger som vi har.

Kæmper også for at alle boligselskaber i KAB-fællesskabet bliver hørt, uanset hvor store de er og hvor de geografisk ligger i KAB-fællesskabet, så der forsat er plads til forskellighed.

Kirsten Persson

Motivation for opstilling

Som en del af KAB's bestyrelse vil jeg fortsat arbejde for, at KAB er en sund virksomhed præget af gennemsigtighed, ordentlighed og fremdrift.

Den almene boform er helt unik, og den skal vi være stolte af at være en del af. Alle selskaber , uanset størrelse eller placering , skal kunne se sig selv som en del af det store fællesskab med plads til forskellighed.

Et hjem er så meget mere end tag over hovedet. Derfor skal vi fortsat kunne tilbyde:

 • betalbare, tidssvarende og sunde boliger som rammen om det gode liv for alle
 • velfungerende kernedrift
 • bæredygtige løsninger
 • beboerinddragelse
 • social ansvarlighed

Berit Breiner

Motivation for opstilling

Jeg genopstiller fordi jeg gerne vil være med til at fuldføre den store udfordring KAB-fællesskabet er igang med at udvikle.

Derudover skal KAB’s bestyrelse jo være aktiv i at få virksomheden til at følge med i omverdenens udvikling. Det gælder både om den teknologiske, den miljømæssige og den menneskelige udvikling.

Det kan gøres på mange måder. Derfor vil jeg gerne være med til at præge, så både store som små boligselskaber kan følge med uanset hvor de bor. 

Annelise Refshauge

Motivation for opstilling

Har boet alment i 46 år i samme boligselskab, tidligere Furesø Boligselskab nu Nordsjællands Almene Boligselskab. 

Arbejde for at boligselskaberne får størst mulig indflydelse på mulighederne for at bygge alment uden for København. Det har vi i Nordsjællands Almene Boligselskab haft succes med, og vil arbejde for at dette fortsætter

Styrke beboerdemokratiet. Passe på huslejen, men samtidig sikre at afdelinger af ældre dato stadig er et godt sted at bo.

Jeg har siddet i afdelingsbestyrelsen siden 1996, og været formand siden 2011. Siddet i organisationsbestyrelsen siden 2011.

Jørgen Blond

Motivation for opstilling

KAB er beboernes egen forretning, og den skal tage sig af beboernes hjem på bedste økonomiske måde. DET er KAB valgt til.

KAB's bestyrelse skal varetage beboernes interesse for bedste mulige boforhold.

Det betyder at KAB's bestyrelse skal åbne sig ud mod beboerne, som samtidig skal fortælles med åbenhed, transparens loyalitet, at KAB er en nonprofitorganisation, der servicerer beboerne sammen med boligselskaberne og afdelingerne, og at de kan henvende sig til afdelingsbestyrelse/organisationsbestyrelse, eller direkte til KAB's bestyrelse, når KAB ikke leverer varen.

KAB skal med andre ord udvikle sig i retning af at være det serviceorgan, som selskaberne på vegne af beboerne trygt kan overlade forretningsførelse til på de vedtagne planer - er KAB der nu? Er KAB's bestyrelse der nu?

Jeg vil arbejde for, at KAB's bestyrelse i langt højere grad åbner sig mod KAB's ejere, beboerne, så de kan mærke, at KAB er til for dem.

DET er grundfortællingen, og DET er god almen ledelse.

Morten Boserup

Motivation for opstilling

Jeg har i mange år været medlem af flere boligselskabers bestyrelse. Dette giver mig stor tilfredshed, og man er med i beslutningsfaserne.

3 suppleanter

Sara Elgaard

Motivation for opstilling

Jeg har altid boet i KAB siden jeg flyttede hjemmefra og har været formand i de 2 afdelinger jeg har boet i. Jeg er for nu Formand i Grundejerforeningen og medlem af organisationsbestyrelsen i Egedal Boligselskab, samt medlem i afdelingsbestyrelsen.

Jeg kan byde ind med et drive for at gøre KAB-fællesskabet så stærkt som muligt. Den almene boligsektor skal også styrkes, så beboerne bedre ved hvad de går ind til, hvem der er hvem og hvad de kan forvente.

Jeg repræsentere den del af de beboere, jeg desværre ikke ser så meget i bestyrelser i afdelingerne, det er de unge/voksne under 35 år. Vi udgør dem der flytter hjemmefra første gang, starter et nyt kapitel i livet og får gang i familieboligerne ude i det almene.

Jeg mener jeg kan byde ind med et nyt perspektiv og inkludere indsigt for 'os under 35' og være en teamspiller med resten af bestyrelsen. 

2 bestyrelsesmedlemmer med bred interesse for og indsigt i samfundsforhold

KAB’s bestyrelse indstiller Kurt Nørrisgaard som bestyrelsesmedlem med bred interesse for og indsigt i samfundsforhold for en 2-årig periode.

Kurt skal bidrage med faglighed inden for digitalisering og forretningsudvikling med ekspertise omkring teknologi, forretning og strategi.

Kurt har stor erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem og som direktør for Bankernes EDB Central (BEC) og Nordea.

KAB’s bestyrelse indstiller Gyrithe Saltorp som bestyrelsesmedlem med bred interesse for og indsigt i samfundsforhold for en 1-årig periode.

Gyrithe skal bidrage med faglighed inden for byggeri med ekspertise omkring kobling mellem byggeri og drift og med viden om udvikling af organisationer.

Gyrithe har stor erfaring bl.a. som direktør for Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Bygningsstyrelsen og Københavns Ejendomme.