Toggle Mobile Menu Toggle Search

Boligsociale projekter

KAB’s boligsociale indsatser har til formål at forbedre trivsel og tryghed, fremme det gode naboskab og hjælpe beboere, der har behov for støtte og vejledning i dagligdagen. Vi har et særligt fokus på de udsatte boligområder og har derfor igangsat en række forskellige indsatser.

Vi har både boligsociale helhedsplaner, der støttes økonomisk af Landsbyggefonden og kommunen samt indsatser, der finansieres af de enkelte boligafdelinger selv og/eller eksterne puljemidler.

Aktiviteter i boligsociale helhedsplaner, der støttes af Landsbyggefonden, skal ligge indenfor rammerne af et eller flere af flg. fire indsatsområder:

  • Tryghed og Trivsel
  • Beskæftigelse og Uddannelse
  • Forebyggelse og Forældreansvar
  • Kriminalpræventiv indsats

Du kan finde information om de helhedsplaner, der støttes af Landsbyggefonden på boligsocialnet.dk

Boligsocial indsats – Friheden

Boligafdelingerne i boligselskabet Friheden i Hvidovre har ansat en boligsocial medarbejder, der sammen med beboerne arbejder med områdets sociale udfordringer og med at skabe og vedligeholde tryghed, trivsel og gode traditioner.

Læs mere om indsatsen i Friheden

Boligsocial indsats – Hedemarken

KABs kundedirektør deltager i bestyrelsen for Albertslund Boligsociale Center, som danner rammen om boligsociale indsatser i Albertslund, herunder Hedemarken - AKB, Albertslund. De nuværende indsatser er igangsat pr. 1. januar 2017 og løber til udgangen af 2020. Aktiviteterne administreres af Bo-Vest og ligger under indsatsområderne: ’Tryghed og Trivsel’, ’Forebyggelse og Forældreansvar’ og ’Uddannelse og Beskæftigelse’.

Læs mere om helhedsplanen for Hedemarken

Social vicevært - Jagtvejskvarteret/Guldbergs Have 

AKB, Københavns ældreboligafdeling Guldbergs Have, Jagtvejskarréernes A&B og Tagensvej 1025 har sammen ansat en social vicevært, som støtter og rådgiver socialt udsatte beboere i afdelingerne.

Læs mere om sociale viceværter

Boligsocial helhedsplan - Sjælør Boulevard og Kgs. Enghave

AKB, Københavns boligafdelinger i Kgs. Enghave og på Sjælør Boulevard  indgår i en samlet boligsocial helhedsplan med seks af 3Bs afdelinger i Kgs. Enghave samt Vibos og AABs afdelinger på Sjælør Boulevard . Den løber fra januar 2017 til udgangen af 2020 og er primært finansieret af Landsbyggefonden med medfinansiering fra Københavns Kommune og boligorganisationerne.

Der arbejdes med aktiviteter indenfor alle fire af Landsbyggefondens indsatsområder med særligt fokus på vejledning og hjælp til socialt udsatte beboere og uddannelse og beskæftigelse til unge. Der er ansat en projektleder, to sociale viceværter, en familiemedarbejder, en netværksmedarbejder, en foreningsmedarbejder, som skal brobygge mellem de unge og foreningslivet , en ungevejleder og en børne- og ungemedarbejder.

Læs mere om helhedsplanen i Sjælør og Sydhavnen på www.faellesskaberne.dk

Boligsocial indsats - Kærene og Bybjerget

Sammen med naboafdelingerne fra Lejerbo, AAB og RAB har AKB, Rødovres boligafdeling i Kærene ansat en boligsocial medarbejder, som i samarbejde med afdelingens drift og beboerne igangsætter aktiviteter og arrangementer for forskellige beboergrupper.

Boligsocial helhedsplan - Lundtoftegade og Titanparken

AKB, Københavns afdelinger i Lundtoftegade og Titanparken er gået sammen med DABs afdeling Lundtoftegården om en fælles boligsocial helhedsplan. Helhedsplanen løber fra januar 2017 til udgangen af 2020 og er primært finansieret af Landsbyggefonden med medfinansiering fra Københavns Kommune og boligorganisationerne. Der arbejdes med aktiviteter indenfor alle fire af Landsbyggefondens indsatsområder med særligt fokus på socialt udsatte beboere, børn og unge og frivilligstrategier. Der er ansat en projektleder, to sociale viceværter, en familierådgiver, en netværksmedarbejder, en ungevejleder og en fritidsguide. 
http://lundtoftegade.dk/Områdesekretariatet/Helhedsplan-2017-2020.aspx 

Læs mere om indsatsen i Titanparken

I vinteren 2016 blev der udarbejdet en evaluering af den sociale vicevært funktion i Titanparken. Læs evalueringen her

Lundtoftegade er en del af Helhedsplanen 2017 - 2020, der også omfatter Titanparken og Lundtoftegården.

Boligsocial helhedsplan Nivå

Fredensborg Boligselskabs afdelinger, Niverød lll og lV indgår i en boligsocial helhedsplan med VIBO’s tre afdelinger i området. Helhedsplanen har til formål at skabe positive forandringer og har særligt fokus på børn, unge og familier, uddannelse og beskæftigelse og ’Beboernetværk og beboerdemokrati. Der er ansat en sekretariatsleder, to børn- og ungemedarbejdere, to jobkonsulenter, en familie- og netværksmedarbejder, en frivillig- og netværksmedarbejder og en projektleder for ’Madkassen’, som indsamler overskudsvarer til hjælp for økonomisk trængte beboere. Helhedsplanen administreres af VIBO og løber til udgangen af 2017.

Læs mere om helhedsplanen i Nivå

Det boligsociale partnerskab på Frederiksberg

Der har igennem en årrække været et samarbejde mellem FFB, Lejerbo og Frederiksberg Kommune om boligsociale indsatser i hhv. Solbjerg Have (FFB) og Danmarksgården (Lejerbo). Primo 2017 blev der indgået en ny partnerskabsaftale mellem parterne, som lægger op til et øget og tættere samarbejde på tværs af afdelingerne. Det er hensigten at indsatser og aktiviteter skal fungere langt mere på tværs af byen og at de boligsociale medarbejdere skal kunne bruge deres kompetencer langt mere bredt, end hidtil. Områderne skal åbnes op og integreres mere i den omkringliggende by.  Der er ligesom tidligere stort fokus på børn & unge, kriminalpræventive indsatser, uddannelse, inddragelse af forældre og understøttelse af det frivillige liv i afdelingerne. 
Som en del af aftalen tilbydes der fortsat konfliktmægling ved beboerkonflikter. Formålet er at sikre mere velfungerende afdelinger, bedre naboskab of større trivsel blandt beboerne. Partnerskabsaftalen er finansieret af FFB, Lejerbo og Frederiksberg Kommune og løber i udgangspunktet over perioden 2017 - 2018

Der er ansat en boligsocial medarbejder/konfliktmægler i området. Boligafdelingen FFB og Frederiksberg Kommune finansierer indsatsen via årlige bevillinger. Indsatsen retter sig mod børn og unge i Solbjerg Have og er en individuel, håndholdt indsats med henblik på at hjælpe de unge videre i forhold til voksenlivet. Konfliktmægling handler om håndtering af beboerkonflikter gennem dialog og mægling inden iværksættelse af det traditionelle klagesystem. Formålet er at sikre bedre naboskab og trivsel blandt beboerne. 

Boligsocial helhedsplan - Søndermarkskvarteret

Der er ansat tre medarbejdere i FFB’s afdelinger i Søndermarkskvarteret (Søndermarken, Tartuhus og Skolevænget). Der er fokus på at styrke det frivillige liv i afdelingerne og engagere forældrene i at deltage aktivt i at støtte op om deres børns trivsel og positive udvikling. Desuden er der et fokus på børn og unge med henblik på at støtte dem mod voksenlivet, blandt andet i forhold til uddannelse og beskæftigelse – herunder fritidsjob. Helhedsplanen har et meget tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune om at bygge bro til den omkringliggende by, trække ressourcer ind i området og udvikle nye metoder for samarbejde på tværs af sektorerne. Den nuværende helhedsplan fungerer i perioden 2017 – 2020. 

Besøg Søndermarkens side på Facebook

Boligsocial helhedsplan - Tingbjerg/Utterslev Huse

SAB indgår sammen med FSB i en boligsocial helhedsplan i Tingbjerg/Utterslev Huse. Formålet med indsatsen er at støtte op om bydelen, udvikle den positivt og åbne den op i forhold til omverdenen. Helhedsplanen er primært finansieret af Landsbyggefonden med medfinansiering fra Københavns Kommune og boligorganisationerne. Der er fokus på at løfte området socialt og kulturelt og der arbejdes indenfor alle Landsbyggefondens fire indsatsområder. Der er ansat en leder, en beboerrådgiver (social vicevært), tre boligsociale medarbejdere, fire uddannelsesvejledere og en kommunikations- og projektmedarbejder. Helhedsplanen løber fra juli 2016 til juli 2020 og administreres af FSB.

Læs mere om helhedsplanen for Tingbjerg 

Boligsocial helhedsplan - Taastrupgaard

Den boligsociale helhedsplan i AKB Taastrup er i gangsat i juli 2016 og varer til juli 2020. Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefonden, Høje – Taastrup Kommune og boligorganisationen. I helhedsplanen er ansat en boligsocial leder, tre boligsociale medarbejdere og en beboerrådgiver (social vicevært). Helhedsplanen arbejder med aktiviteter indenfor alle fire af Landsbyggefondens indsatsområder.

Læs mere om helhedsplanen for Taastrupgaard

Besøg Taastrupgaard på Facebook

 

Kontakt os

For generel information om boligsociale indsatser, kontakt Per Faurby pfa@kab-bolig.dk / T 38 38 18 29 eller Eva Storm est@kab-bolig.dk / T 33 63 12 88