KAB’s whistleblowerordning

KAB har oprettet en whistleblowerordning for at sikre, at enhver kan indberette informationer om eventuelle uregelmæssigheder vedrørende KAB-Fællesskabet.

Whistleblowerordningen er en fortrolig rapporteringskanal.

Hvad kan indberettes?

Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette begrundet mistanke eller viden om:

  • Strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovbestemmelser
  • Persondatakrænkelser
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
  • Grove personrelaterede konflikter i arbejdsmæssig sammenhæng, såsom vold og chikane, herunder også af seksuel karakter
  • Grove overtrædelser af interne retningslinjer.

Forhold, som drejer sig om generel utilfredshed, løn, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, brug af kontorartikler mv. skal ikke indberettes her, men skal i stedet indberettes gennem vores allerede eksisterende rapporteringskanaler dvs. nærmeste leder eller HR-afdelingen.

Hvis din henvendelse drejer sig om umiddelbare trusler mod liv eller ejendom, skal du ringe 112.

Hvem kan indberette?

Alle, der er i kontakt med KAB-Fællesskabet, kan indberette gennem whistleblowerordningen. Det kan f.eks. være ansatte, beboere, opnoterede eller leverandører.

Hvordan bliver whistleblowerhenvendelser håndteret?

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Din indberetning går direkte til en ekstern tredjepart (Bluewhale). Bluewhale sikrer på vegne af KAB, at alle indberetninger sker uafhængigt og med mulighed for anonymitet for dig, der anmelder.

Efterfølgende sendes din indberetning videre til KABs juraafdeling, som behandler whistleblower-indberetningen. Afhængigt af sagens omstændigheder kan det blive besluttet af foretage en nærmere undersøgelse, eventuelt i samarbejde med en ekstern part.

Hvis du vælger at være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andre oplysninger der er personhenførbare, som f.eks. telefonnummer eller adresse.

Læs mere om whistleblowerlovgivningen på retsinformations hjemmeside.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1436

Hvordan er whistleblowere beskyttet?

KAB tillader ingen former for repressalier eller chikane mod whistleblowere, som indberetter via vores whistleblowerordning i god tro.

Whistleblower-ordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger. Hvis sådanne indberetninger konstateres, kan det få retlige konsekvenser, herunder bortvisning, hvis der er tale om en ansat.

Foretag en indberetning

Du kan foretage din indberetning ved at klikke her.