Politisk ledelse

KAB's øverste myndighed er repræsentantskabet, hvor boligorganisationerne og -selskaberne er medlemmer

Repræsentantskabet vælger KAB’s bestyrelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

  • Repræsentantskabet
  • Bestyrelsen (21 personer)
  • Beboerrepræsentantskaber

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af KAB og er ansvarlig for driften, samt at budgetlægning, regnskabsaflæggelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Sophus Vørsing

Formand

Baggrund og fotos

Baggrund

Medlem af KAB's bestyrelse siden 1998. Næstformand siden maj 2017. 

Valgt som formand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 24. maj 2023. 

Formand for Sydkystens Boligselskab og medlem af KAB’s Økonomiudvalg og Forvaltningsudvalg. 

Download fotos

Sophus_Voersing_tryk_HighRes Sophus_Voersing_web_LowRes

John B. Sørensen

Næstformand

Baggrund og fotos

Baggrund

Formand for SAB.

Medlem af KAB's bestyrelse i 2002 og igen fra 2008.

Medlem af afdelingsbetsyrelsen i Grøndalslund.

Medlem af organisationsbestyrelsen i Frederiksberg Forenede Boligselskaber.

Download fotos

John_B_Sørensen_tryk_HighRes John_B_Sørensen_tryk_LowRes

Steffen Morild

Næstformand

Baggrund og fotos

Baggrund

Valgt som næstformand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 23. maj 2019. Genvalgt på KAB’s repræsentantskabsmøde den 31. maj 2022.

Særligt udpeget i Boligforeningen 3B's organisationsbestyrelse. Formand for Boligforeningen 3B 2012-2022. Næstformand i BL’s 1. kreds. Medlem af KAB's Økonomiudvalg.

Download fotos

Steffen_Morild_HighRes Steffen_Morild_LowRes

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Beboervalgte

Iris Gausbo
Boligforeningen 3B
 

Berit Breiner
Høje-Taastrup Boligselskab

 


 

Thomas JensenThomas Jensen
Nordsjællands Almene Boligselskab 


 

 

Flemming Biirsdal

Flemming Biirsdahl
Boligselskabet AKB, København


 

 

Mikkel Warming

Mikkel  Warming
Boligselskabet AKB, København


 

 

Susan Egede

Susan Egede
Arresø Boligselskab


 

 

Jørgen Blond

Jørgen Blond
Frederiksberg Forenede Boligselskaber
 

 

Kirsten Persson
Herlev Boligselskab

 


 

Peter Heiberg Rasmussen, Ballerup Ejendomsselskab Peter Heiberg Rasmussen
Ballerup Ejendomsselskab


 

 

Karin Sinkbæk Sørensen, Boligselskabet AKB, RødovreKarin Sinkbæk Sørensen
Boligselskabet AKB, Rødovre

 


 

Marianne Salomonsen
Boligselskabet Friheden

 
 

 

 

Frank Sass
Samvirkende Boligselskaber

 


 

 

Garantvalgt

Søren Kaare-Andersen
Direktør i Bikubenfonden

 
 
  

Særligt udpegede
 

Kurt Nørrisgaard

Kurt Nørrisgaard
Kurt Nørrisgaard har stor erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem og som direktør for Bankernes EDB Central (BEC) og Nordea.

 

 

Kurt NørrisgaardGyrithe Saltorp
Gyrithe Saltorp har bred erfaring fra en række bestyrelser og som direktør for Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Bygningsstyrelsen og Københavns Ejendomme.

 

 


 

 

Medarbejderrepræsentanter
 

Karin Ljungberg Bøttger
HK


 

 

Dorthe Pelle NielsenDorthe Pelle Nielsen
Øvrige


 

 

Ole TangeOle Tange
Ejendomsfunktionærerne

 
 
 
 

Sådan vælges medlemmerne

KAB's bestyrelse består af 21 medlemmer. 17 medlemmer vælges af repræsentantskabet, herunder formand og to næstformænd, 12 beboere og to personer med særlig interesse og indsigt i områder, der falder ind under KAB's formålsparagraf. Et medlem vælges af garanterne. Tre medlemmer vælges af og blandt medarbejderne i KAB.

Formanden og/eller de 2 næstformænd for KAB's bestyrelse skal være beboer i en KAB-administreret boligorganisation.

KAB's vedtægter

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er KAB's øverste myndighed med knap 190 stemmeberettigede medlemmer.

Medlemmer

Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt en repræsentant for hver af de administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender. De administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender vælger herudover en repræsentant for hver boligorganisation samt en repræsentant for hvert påbegyndt antal på 500 boliglejemål udover de første 1.000 boliglejemål.

Bemærk, at der løbende kan ske ændringer i, hvem der er medlem af repræsentantskabet, da de enkelte boligorganisationer udpeger deres repræsentantskabsmedlemmer på forskellige tidspunkter af året.

Garantiselskab

KAB er et såkaldt garantiselskab og er ejet af kunderne (de administrerede boligorganisationer). Garantiselskaber er kendetegnet ved, at de fra starten er oprettet af en kreds af personer, fx håndværkere, som har indskudt garantikapital.

Oprindeligt havde garanterne stor indflydelse, men denne indflydelse er i dag overladt til beboerne og repræsentanter for beboerne.

Møder

Der er to årlige ordinære repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen har nedsat to bestyrelsesudvalg - et økonomiudvalg og et strategiudvalg. Derudover er nedsat en række udvalg med bred repræsentation fra boligorganisationer og afdelinger. Udvalgene er: Forvaltningsudvalget, Byggeri- og teknikudvalget, Udvalget for trivsel og boligsocialt arbejde og Bæredygtighedsudvalget.

Bestyrelsesudvalg

Økonomiudvalget

Udvalget skal overordnet behandle KAB’s økonomi med udgangspunkt i regnskaber og budgetter. Udvalget fungerer også som sparringspartner over for Direktionen i forbindelse med økonomianalyser for KAB og økonomiske sammenligninger med andre større boligadministratorer.

Fra bestyrelsen:
Formand:  Bjørn Petersen
Medlemmer: Sophus Vørsing, Steffen Morild, Flemming Biirsdahl, John Bøgelund Sørensen, John Christiansen, Dorthe Pelle Nielsen (medarbejderrepræsentant)

Fra administrationen:
Jens Elmelund, administrerende direktør og Mikkel Boel, økonomidirektør
Sekretær: Lars Hyttel Jensen, økonomichef

Læs kommissorium for Økonomiudvalget

Strategiudvalget

Udvalget skal følge udviklingen i KAB og fremlægge ideer og forslag til bestyrelsen, der understøtter virksomhedens mål og værdigrundlag. Det kan fx være inden for organisations-udvikling eller udvikling af nye serviceydelser og it-systemer. 

Fra bestyrelsen:
Formand: Iris Gausbo
Medlemmer: Steffen Morild, Anette Fogh, Marianne Salomonsen, Laurits Roikum, Thomas Jensen, Karin Ljungberg Bøttger (medarbejderrepræsentant)

Fra administrationen: 
Jens Elmelund, administrerende direktør
Sekretær: Anders Rosendal, sekretariatschef

Læs kommisorium for Strategiudvalget

Bredt sammensatte udvalg

KAB’s repræsentantskab ændrede i efteråret 2021 KAB’s vedtægter og indførte valgmødet, som holdes i 2. halvår. Her vælges medlemmer til de såkaldt bredt sammensatte bestyrelsesudvalg.

Trivsels- og boligsocialt udvalg

Udvalget skal medvirke til, at KAB til stadighed har fokus på trivsel og social bæredygtighed i alle typer af boligområder i KAB-Fællesskabet.

Bestyrelsesudpegede:
Marianne Salomonsen, formand
Berit Breiner, Laurits Roikum

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 17. november 2022:
Thomas Skovhus Forchhammer, 3B
Lis Nielsen, AKB, København
Karin Sørensen, AKB, Rødovre
Annelise Refshauge, Nordsjællands Almene Boligselskab
Nidal Abu Arif, 3B

Valgt for 1 år på repræsentantskabsmødet 16. november 2023:
Khadija Løvenfelth, AKB, København
Ulla Munch-Petersen, Brumleby
C. Madsen, AKB, Albertslund
Bjarne Krohn, SAB

Fra administrationen: 
Sanne Kjær, kundedirektør og Louise Hammer, teamchef
Sekretær: Per Faurby, boligsocial konsulent

Læs kommisorium for Trivsels- og boligsocialt udvalg

Bæredygtighedsudvalget

Udvalget skal styrke KAB-Fællesskabet til at blive stadig bedre til at reducere sit klimamæssige aftryk, både aktivt og konkret ved at komme med anbefalinger til reduktion af klimabelastning i de administrerende afdelinger.

Bestyrelsesudpegede:
Kirsten Persson, formand
Iris Gausbo

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 17. november 2022:
Peter Dam, AKB, København
Lis Wexøe Rasmussen, Boligselskabet Friheden
Flemming Olsen, AKB, København
Gertie Elleby, SAB

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 16. november 2023:
Villy Sørensen, 3B
Claus Aarestrup, SAB
Tina Agerskov, FFB
Annelise Refshauge, Nordsjællands Almene Boligselskab

Fra administrationen: 
Rasmus Jessing, byggedirektør og Rolf Andersson, seniorkonsulent
Sekretær: Thea Krøyer, konsulent

Læs kommisorium for Bæredygtighedsudvalget

Byggeri- og teknikudvalget

Udvalget er forum for drøftelser af alle processer omkring nybyggeri, renovering af bygninger og anlæg og renovering af udearealer. Udvalget er en kritisk og konstruktiv sparringspartner for kundecentrene og Center for Byggeri og Byomdannelse i relation til udvikling af områdernes serviceydelser og produkter.

Bestyrelsesudpegede:
Frank Sass, formand
Peter Heiberg

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 17. november 2022:
Peter Dam, AKB, København
Flemming Olsen, AKB, København
Michael Poulsen, AKB, København

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 16. november 2023:
John Olsen, Ballerup Ejendomsselskab
Hanne Drewsen, 3B
Henrik Bolberg, 3B
Olav Franz Julius Csiky, SAB
Erik Moesby Nordstrøm, Nordsjællands Almene Boligselskab

Fra administrationen: 
Rasmus Jessing, byggedirektør og Michael Nielsen-Elgaard, vicedirektør
Sekretær: Nynne Greve Lysgaard, proceskonsulent

Læs kommisorium for Byggeri- og teknikudvalget

Forvaltningsudvalget

Udvalget inspirerer til udvikling af nye produkter og serviceydelser til kundeområdet. Udvalget har også et særligt ansvar i forhold til at skabe en hensigtsmæssig balance mellem central og lokal administration.

Bestyrelsesudpegede:
John Bøgelund Sørensen, formand
Sophus Vørsing

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 17. november 2022:
Susan Egede, Arresø Boligselskab
Jørgen Blond, FFB
Erik Moesby Nordstrøm, Nordsjællands Almene Boligselskab
Malene Friis Schultz, Avedøre Boligselskab
Steen Egeberg, 3B

Valgt for 2 år på repræsentantskabsmødet 16. november 2023
Heine Sørevik, SAB
Henrik Thorenfeldt, 3B
Ole Lund Petersen, Gentofte Ejendomsselskab
Karar Al-Kianan, AKB, København
Lis Wexøe Rasmussen, Boligselskabet Friheden

Fra administrationen
Sanne Kjær, kundedirektør og Lone Skriver, vicedirektør
Sekretær: Camilla Hansen, konsulent

Læs kommisorium for Forvaltningsudvalget