Der er i øjeblikket problemer med at logge på Mit KAB. Årsagen skyldes driftsforstyrrelser hos Nets. Prøv venligst igen senere.

Politisk ledelse

KAB's øverste myndighed er repræsentantskabet, hvor boligorganisationerne og -selskaberne er medlemmer

Repræsentantskabet vælger KAB’s bestyrelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

  • Repræsentantskabet
  • Bestyrelsen (21 personer)
  • Beboerrepræsentantskaber

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af KAB og er ansvarlig for driften, samt at budgetlægning, regnskabsaflæggelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

John Olsen

Formand

Baggrund og fotos

Baggrund

Valgt som formand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 18. maj 2017. Genvalgt på KAB’s repræsentantskabsmøde den 15. juni 2021.

Formand for Ballerup Ejendomsselskab, formand for boligafdelingen Søfryd i Måløv, formand for KAB's Strategiudvalg og Byggeri- og teknikudvalget. Medlem af KAB's Økonomiudvalg. Var i perioden 2013-2017 næstformand for KAB.

Download fotos

John_Olsen_tryk_HighRes John_Olsen_web_LowRes

Sophus Vørsing

Næstformand

Baggrund og fotos

Baggrund

Valgt som næstformand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 18. maj 2017. Genvalgt på KAB’s repræsentantskabsmøde den 31. maj 2022. 

Formand for Sydkystens Boligselskab i Greve og medlem af KAB’s Økonomiudvalg og Forvaltningsudvalg. 

Download fotos

Sophus_Voersing_tryk_HighRes Sophus_Voersing_web_LowRes

Steffen Morild

Næstformand

Baggrund og fotos

Baggrund

Valgt som næstformand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 23. maj 2019. Genvalgt på KAB’s repræsentantskabsmøde den 31. maj 2022.

Særligt udpeget i Boligforeningen 3B's organisationsbestyrelse. Formand for Boligforeningen 3B 2012-2022. Næstformand i BL’s 1. kreds. Medlem af KAB's Økonomiudvalg.

Download fotos

Steffen_Morild_HighRes Steffen_Morild_LowRes

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Beboervalgte
 

Iris Gausbo
Boligforeningen 3B
 

Ulla Munch-Petersen
Brumleby

 


 

Berit Breiner
Høje-Taastrup Boligselskab


 

 

Flemming Biirsdal

Flemming Biirsdahl
Boligselskabet AKB, København


 

 

Laurits Roikum
Frederiksberg Forenede Boligselskaber
  

Anette Fogh
Frederiksborg Boligselskab
 

Thomas Jensen
Furesø Boligselskab
 
 

 

Bjørn Petersen
Boligselskabet AKB, København


 

 

Kirsten Persson
Herlev Boligselskab

 
 

 
 
 

 

Marianne Salomonsen
Boligselskabet Friheden

 
 


 

 

John B. Sørensen
Samvirkende Boligselskaber
 

Frank Sass
Samvirkende Boligselskaber

 


 

 

Garantvalgt

Søren Kaare-Andersen
Direktør i Bikubenfonden

 
 
  

Særligt udpegede

Simone BilleSimone Bille
Executive Assistant & Project Manager, Global IT, Novo Nordisk

  

John Christiansen
Direktør i Lån og Spar


 

 Medarbejderrepræsentanter
 

Karin Ljungberg Bøttger
HK


 

 

Birgitte Steffensen-Kejling
Øvrige


 

 

Johnny Stegmann Rundstrøm
Ejendomsfunktionærerne

Sådan vælges medlemmerne

KAB's bestyrelse består af 21 medlemmer. 17 medlemmer vælges af repræsentantskabet, herunder formand og to næstformænd, 12 beboere og to personer med særlig interesse og indsigt i områder, der falder ind under KAB's formålsparagraf. Et medlem vælges af garanterne. Tre medlemmer vælges af og blandt medarbejderne i KAB.

Formanden og/eller de 2 næstformænd for KAB's bestyrelse skal være beboer i en KAB-administreret boligorganisation.

KAB's vedtægter

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er KAB's øverste myndighed med knap 190 stemmeberettigede medlemmer.

Medlemmer

Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt en repræsentant for hver af de administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender. De administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender vælger herudover en repræsentant for hver boligorganisation samt en repræsentant for hvert påbegyndt antal på 500 boliglejemål udover de første 1.000 boliglejemål.

Bemærk, at der løbende kan ske ændringer i, hvem der er medlem af repræsentantskabet, da de enkelte boligorganisationer udpeger deres repræsentantskabsmedlemmer på forskellige tidspunkter af året.

Garantiselskab

KAB er et såkaldt garantiselskab og er ejet af kunderne (de administrerede boligorganisationer). Garantiselskaber er kendetegnet ved, at de fra starten er oprettet af en kreds af personer, fx håndværkere, som har indskudt garantikapital.

Oprindeligt havde garanterne stor indflydelse, men denne indflydelse er i dag overladt til beboerne og repræsentanter for beboerne.

Møder

Der er to årlige ordinære repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen har nedsat to bestyrelsesudvalg - et økonomiudvalg og et strategiudvalg. Derudover er nedsat en række udvalg med bred repræsentation fra boligorganisationer og afdelinger. Udvalgene er: Forvaltningsudvalget, Byggeri- og teknikudvalget, Udvalget for trivsel og boligsocialt arbejde og Bæredygtighedsudvalget.

Bestyrelsesudvalg

Økonomiudvalget

Udvalget skal overordnet behandle KAB’s økonomi med udgangspunkt i regnskaber og budgetter. Udvalget fungerer også som sparringspartner over for Direktionen i forbindelse med økonomianalyser for KAB og økonomiske sammenligninger med andre større boligadministratorer.

Udvalget består af 6 bestyrelsesmedlemmer - heraf 1 medarbejderrepræsentant.

Formand: Bjørn Petersen

Medlemmer: John Olsen, Steffen Morild, Sophus Vørsing, John Bøgelund Sørensen, John Christiansen, Birgitte Steffensen-Kejling (medarbejderrepræsentant)

Læs kommissorium for Økonomiudvalget

Strategiudvalget

Udvalget skal følge udviklingen i KAB og fremlægge ideer og forslag til bestyrelsen, der understøtter virksomhedens mål og værdigrundlag. Det kan fx være inden for organisations-udvikling eller udvikling af nye serviceydelser og it-systemer. 

Udvalget består af 7 medlemmer fra bestyrelsen - heraf 1 medarbejderrepræsentant. 

Formand: John Olsen

Medlemmer: Anette Fogh, Iris Gausbo, Laurits Roikum, Marianne Salomonsen, Thomas Jensen, Karin Bøttger (medarbejderrepræsentant)

Læs kommisorium for Strategiudvalget

Bredt sammensatte udvalg

KAB’s repræsentantskab ændrede i efteråret 2021 KAB’s vedtægter og indførte valgmødet, som holdes i 2. halvår. Her vælges medlemmer til de såkaldt bredt sammensatte bestyrelsesudvalg.

Det første valgmøde blev holdt torsdag den 17. november 2022 kl. 17.00 i KAB-Huset.
Læs om valgmødet her

Se præsentation af kandidaterne.

Trivsels- og boligsocialt udvalg

Udvalget skal medvirke til, at KAB til stadighed har fokus på trivsel og social bæredygtighed i alle typer af boligområder i KAB-Fællesskabet.

Formand: Marianne Salomonsen
Medlemmer: Laurits Roikum, Berit Breiner, Karin Sørensen, Thomas Skovhus Forchhammer, 
C. Madsen, Lis Nielsen, Nidal Abu Arif, Annelise Refshauge

Læs kommisorium for Trivsels- og boligsocialt udvalg

Bæredygtighedsudvalget

Udvalget skal styrke KAB-Fællesskabet til at blive stadig bedre til at reducere sit klimamæssige aftryk, både aktivt og konkret ved at komme med anbefalinger til reduktion af klimabelastning i de administrerende afdelinger.

Formand: Kirsten Persson
Medlemmer: Kirsten Persson, Tina Agerskov, Lis Wexøe Rasmussen, Rina Tentschert, Allan Thønning, Flemming Olsen, Gertie Elleby, Peter Dam, Claus Aarestrup

Læs kommisorium for Bæredygtighedsudvalget

Byggeri- og teknikudvalget

Udvalget er forum for drøftelser af alle processer omkring nybyggeri, renovering af bygninger og anlæg og renovering af udearealer. Udvalget er en kritisk og konstruktiv sparringspartner for kundecentrene og Center for Byggeri og Byomdannelse i relation til udvikling af områdernes serviceydelser og produkter.

Formand: John Olsen
Medlemmer: Frank Sass, Henrik Bolberg, Flemming Olsen, Rina Tentschert, Hans Jørgen Larsen, Henrik Baltzer Petersen, Peter Dam, Mads Steen Jensen, Thomas Skovhus Forchhammer

Læs kommisorium for Byggeri- og teknikudvalget

Forvaltningsudvalget

Udvalget inspirerer til udvikling af nye produkter og serviceydelser til kundeområdet. Udvalget har også et særligt ansvar i forhold til at skabe en hensigtsmæssig balance mellem central og lokal administration.

Formand: John Bøgelund Sørensen
Medlemmer: Sophus Vørsing, Jørgen Blond, Susan Egede, Steen Egeberg, Heine Sørevik, Erik Moesby Nordstroem, Henrik Dauer Thorenfeldt, Malene Friis Schultz, Freddy Nilsson, Mads Steen Jensen, Steen Brandi

Læs kommisorium for Forvaltningsudvalget