Energidrift

Vi holder styr på forbruget af varme, vand og el og udarbejder forbrugsregnskaber. Vi leverer også varmeteknisk tilsyn.

Som energidriftskunde hos KAB vil alle ydelser være tilpasset jeres boligorganisations behov. Vi udarbejder regnskaber for forbrug af el, vand og varme og leverer dem videre til afdelingerne og deres beboere. Vi udarbejder også en månedlig- og årlig energirapport, som gør det muligt for jer at følge op på økonomien for energi og vand.

Forståelige forbrugsopgørelser

Vi er opmærksomme på, at forbrugsopgørelserne skal være lette at forstå og vi imødekommer både beboernes, afdelingsbestyrelsernes og ejendomskontorernes behov. Hvad enten I ønsker enkle informationer eller har behov en høj grad af detaljering, vil I kunne finde det i KAB's forbrugsopgørelser.

Individuel og kollektiv forbrugsafregning

Vi udarbejder både arealfordelte og individuelle forbrugsopgørelser. Siden bekendtgørelsen om individuel forbrugsafregning trådte i kraft, har vores energiområde udarbejdet individuelle forbrugsafregninger til de fleste boligafdelinger.

Drift af varmeanlæg

Minimum en gang om året gennemgår en varmekonsulent fra KAB, sammen med driftspersonalet jeres varmeanlæg for at sikre, at det fungerer optimalt. Varmekonsulenten fungerer i det daglige som sparringspartner og ”hotlinefunktion” efter princippet hjælp-til-selvhjælp. 

Varmekonsulenten sørger for, at driftspersonalet har de nødvendige kvalifikationer, der gør det muligt at passe varmeanlægget optimalt. Det er altid den samme varmekonsulent, der er tilknyttet de samme afdelinger.

Driftsjournaler og ressourceovervågning

Hver måned gennemgår varmekonsulenten den lovpligtige indrapportering fra driftsjournalerne. Ligeledes gennemgås alarmlisterne fra ressourceadministrationssystemet, hvilket sikrer at uregelmæssigheder hurtigt konstateres.

Rådgivning ved større renoveringsopgaver

Ved større renoveringsopgaver på ejendommens tekniske anlæg vil varmekonsulenten assistere afdelingen i forhold til valg af rådgivere og leverandører. Derved sikres det, at afdelingsbestyrelser og driftspersonale altid har tilknyttet en person, de kender som samarbejdspartner.

Overvågning af ressourceforbrug

Hver måned modtager de afdelinger, der er tilmeldt KAB's ressourceadministrationssystem en rapport, der viser, hvordan udviklingen i ressourceforbruget forløber. I tal og grafik fortæller rapporten både om det faktiske forbrug og om, hvordan forbruget forholder sig til de budgetter, der er lagt for afdelingen.

Afdelingerne kan selv vælge, om de ønsker både vand, varme og el overvåget eller kun enkelte områder.

Alarmer ved afvigende forbrug

Konstateres der et afvigende forbrug, udløser det en alarm. Ikke kun på ejendomsniveau, men helt nede på den enkelte måler, hvor der er lagt et månedligt forbrugsbudget for lige præcis den måned, det drejer sig om. Specielt omkring afkøling af fjernvarmevand er det vigtigt hurtigt og præcist at kunne agere på afvigelser, hvis store udgifter skal undgås. Udløses der en alarm, vil dette fremgå af den månedlige rapport, der sendes til afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer og afdelingens tilknyttede varmetekniker.

Undervisning af bestyrelser og driftspersonale

KAB’s energidriftsområde tilbyder undervisning til boligafdelingernes bestyrelser, driftspersonale samt andre med tilknytning til afdelingernes ressourceanvendelse.

Fugt- og skimmelsvampundersøgelser

Inden for de seneste år er der kommet større opmærksomhed på de problemer, som fugt og skimmelsvampe kan forårsage i boliger. Vi har udviklet forskellige analysemetoder og tilbyder jer hjælp til at dokumentere årsager til skimmel og forslag til hvilke løsninger, I kan tage i brug for at løse problemet.

Afhjælpning af varmeproblemer i boliger

Loven om individuel varmeafregning har medført nye problemstillinger omkring boligopvarmning. Vores energidriftsområde har udviklet analysemetoder, der dokumenterer årsager til manglende varme i boliger. Metoderne beskriver samtidig hvilke løsninger, der kan tages i brug for at løse problemet.

Hjælp ved nyansættelser

I forbindelse med nyansættelser hjælper vi afdelingsbestyrelser, ansættelsesudvalg og inspektører med at afklare kompetenceforhold i forbindelse med ansøgeres egnethed i forhold til driften af tekniske anlæg.

KAB-statistik

Som en del af ressourceovervågningen udarbejder vi statistikker over forbrug af vand, varme og el. Disse statistikker indgår i den årlige KAB statistik og fungerer i det daglige som rådgivnings- og planlægningsværktøj for varmekonsulenterne.

CTS

I de tilfælde hvor afdelingerne har en særlig aftale, kan Energidriftsområdet tilbyde forskellige løsninger på CTS-styring (central tilstandsstyring) af ejendommens varmeanlæg.